Tài Khoản - THỬ VẬN MAY VIP 1

50% Trên 80 Tướng

45% Có Sẵn 800 - 1000 Quân Huy

35% Có Skin SS Hữu Hạn